Alexandra online

Welk nieuws in Gooise Meren?

Bewoners en vertegenwoordigers van ouderenorganisaties zijn sinds de start bij het project betrokken. Het project Het Gooi Leeft! In de wijken rondom Amaris De Veste woont een groot aantal zelfstandig wonende ouderen.

Voor Het Gooi Leeft!

Apps voor alleenstaande ouders

Wachttijden willen we zoveel mogelijk voorkomen. Zo anticiperen we op de toename van complexe Wmo problematiek als gevolg van het langer thuiswonen door rekening te houden met de extra tijd die het onderzoek in deze gevallen kost en door de capaciteit in de Wmo taakgroep uit te breiden met 1 fte.

De toegang tot jeugdhulp verloopt niet alleen via de gemeente, maar ook via de huisarts. We zien dat huisartsen niet altijd voldoende zijn toegerust om jeugdproblematiek te beoordelen en zetten daarom in op ondersteuning van huisartsen hierbij. We blijven de wachttijden en wachtlijsten monitoren.

We beperken wachttijden in de jeugdhulp zoveel mogelijk door aanbieders hun wachttijden inzichtelijk te laten maken, doorzettingsmacht te organiseren en in het uiterste geval extra aanbod te creëren. We bieden maatwerk en keuzevrijheid aan inwoners die een individuele voorziening nodig hebben. Aanbieders concurreren met elkaar op kwaliteit, waarbij de prijs en minimale kwaliteitsstandaard door de gemeenten worden gesteld. Er is een gezonde samenwerking tussen gemeenten en aanbieders en ruimte om te blijven ontwikkelen.

We betalen aanbieders reële en duurzame tarieven. We streven ernaar dat het aantal jeugdigen dat Jeugd GGZ nodig heeft, niet verder toeneemt. Binnen de jeugdhulp blijven we sturen op preventie en demedicalisering. De gemeente werkt daaraan door:.

Programma 7 | Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

We financieren en faciliteren Veilig Thuis. We voeren de radarfunctie in bij Veilig Thuis. Veilig Thuis houdt meer zicht op veiligheid door aanscherping van deze monitorfunctie per casus. We voeren de aangescherpte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in met en bij ketenpartners en in de gemeentelijke organisatie. Kinderen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie en worden alleen in het uiterste geval in een 24 uursinstelling geplaatst.

We investeren in opvang in gezinssituaties zoals pleegzorg en gezinshuizen. We zetten in op het werven van extra pleegouders met een jaarlijks terugkerende campagne rond de week van de pleegzorg. Samen met aanbieders ontwikkelen we nieuwe vormen van ondersteuning en toezicht waarmee we uithuisplaatsingen kunnen voorkomen. We willen de maatschappelijke uitval dakloosheid, criminaliteit, verslaving en niet behalen van een startkwalificatie van kwetsbare jongeren voorkomen.

We ontwikkelen een integrale aanpak voor hulp en ondersteuning voor jarigen. Bijvoorbeeld de inzet van bemoeizorg via een jeugd interventiespecialist. We hebben bijzondere aandacht voor de doorontwikkeling van preventie en vroegsignalering door ketenpartners o.

Pilots uit de sterke sociale basis dragen hieraan bij. We zetten een jongeren interventie specialist in. Gemeenten zijn vanuit de wet verantwoordelijk voor het dierenwelzijn binnen hun gemeentegrenzen. De gemeente Gooise Meren wil het dierenwelzijn bevorderen en komt in met een notitie hierover. Daarin schetsen we het beleid, de wettelijke taken en de bestaande maatregelen van de gemeente op het gebied van dierenwelzijn.

Toelichting op de verschillen tussen de cijfers van begroting ten opzichte van Het innovatiebudget is nodig om een beweging naar het preventieve voorveld te bewerkstelliggen. Dit moet uiteindelijk uitmonden in minder maatwerk WMO en Jeugd. Dit wordt gedekt vanuit de Reserve Sociaal Domein. Per saldo wordt er k meer onttrokken uit de Reserve Sociaal Domein t. Herschikking uren uitvoeringsdienst: dekking van de uitbreiding van de structurele formatie van de USD is gefinancierd vanuit de integratie-uitkering Sociaal Domein onderdeel WMO en Jeugd.

Deze uitbreiding is voor de gemeente per saldo budgetneutraal zie ook programma 6. Gebaseerd op de overschotten in en Voor deze voorgenomen investeringen worden in separate voorstellen aan u voorgelegd. De bijbehorende kapitaallasten zijn al in deze begroting verwerkt.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? We maken de uitbreiding van het ambulant jongerenwerk en kinderwerk in Muiden structureel. We starten met een aantal concrete nieuwe pilots gericht op vroegsignalering en preventie: Ontwikkelen van Centering pregnancy en centering parenting in samenwerking met Jeugd en Gezin en verloskundigen aanstaande ouders en opvoeders ondersteunen elkaar.

Doelenboom

Interventie Piep zei de muis, in samenwerking met Versa, Jellinek Pilot onderwijs-jeugdhulparrangement: vroeg- signalering en integrale aanpak problematiek. Pilot spreekuur en training HALT op VO-scholen met jongeren die tijdelijk zijn geschorst Eenzaamheid We willen bereiken dat minder mensen te kampen hebben met eenzaamheid. Nieuwkomers We willen dat nieuwkomers snel en volwaardig deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. We doen dit door: a.

Gooise Meren - Wikipedia

Clientondersteuning Niet alle inwoners zijn bekend met het aanbod van cliëntondersteuning in Gooise Meren. Tot slot werken we in samenwerking met de GGD verder aan de implementatie van het concept positieve gezondheid 7. Talenten van leerlingen We bieden aanvullende aansluitende voorzieningen in onderwijs en kinderopvang. Leerlingenvervoer Iedere dag gaan kinderen naar school: te voet, met de fiets, met de bus of met de auto.

Door middel van training en coaching helpt het programma deze doelgroep — bestaande uit onder andere alleenstaande ouders, thuislozen, langdurig bijstandsgerechtigden, maar ook statushouders en vluchtelingen evenals net afgestudeerden of hoogopgeleide werkzoekenden — met hun persoonlijke ontwikkeling en richting werk.

Van Schie is vanuit zijn rol verantwoordelijk voor de verdere uitrol van het Werkfit-programma. De trainingsmodules, het open interactiemodel, de persoonlijke praktische warme benadering en de groepsdynamiek zorgt bijna altijd voor resultaat. Met eigen ogen ervaart hij hoe deelnemers aan het programma opbloeien. Onze individuele coaching en de groepsgewijze training is een methodiek die werkt. De interactie en dialoog brengt je als persoon verder in je ontwikkeling dan je zou kunnen bereiken zonder het groepsproces.

Het is altijd fijn als je mensen weer tegenkomt, vol energie, vertrouwen en trots op de positie waarop ze zijn terechtgekomen. Daar word ik zelf ook erg blij van. Sinds is Van Schie actief als zelfstandig adviseur op het gebied van jeugd werkgelegenheidsstrategieën en het bemiddelen van werklozen terug in de arbeidsmarkt.

De ervaren projectleider, interim consultant en docent Universiteit Leiden geldt als een expert op het gebied van onder meer public relations, disseminatie, sociaal ondernemerschap en sociale innovatie. Part of Consultancy.